Viasat līgums

Viasat skatītāja kartes īres un abonēšanas līguma vispārīgie noteikumi
(spēkā no 01.09.2009.)


1. Līgumā lietoto jēdzienu skaidrojums

1.1. Puses vienojas, ka Līgumā ir lietoti jēdzieni ar šādu nozīmi:
Līgums – Viasat skatītāja kartes īres un abonēšanas līguma Īpašie un Vispārējie noteikumi kopā, kā arī tajos izdarītie spēkā esošie grozījumi un papildinājumi;
Klients – fiziska persona, kas noslēgusi Līgumu ar Viasat;
Viasat – Viasat AS, reģ. numurs 10308880, atrašanās vieta Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, Igaunijas Republika, vai Viasat tiesību un saistību pārņēmējs attiecībā uz tā darbību Latvijas teritorijā (filiāle vai cits). Viasat klientu apkalpošanas dienests Latvijā: tālr. +371 6 7 06 05 04, fakss +371 7 06 05 40;
Karte – ierīce, kas komplektā ar atbilstošu Satelīta uztvērēju veido kodēšanas moduli un ļauj skatīties (uztvert) kodētus televīzijas kanālus un saņemt Paketes pārraides pakalpojumu;
Kartes īres maksa – maksa par Kartes lietošanu, kas noteikta Līguma Īpašajos noteikumos;
Satelīta uztvērējs– signālu uztvērējs televīzijas programmām, kuras tiek raidītas ar digitālā satelīta starpniecību;
Abonēšanas periods – Īpašajos noteikumos noteiktais termiņš (attiecīgi 6, 12, 24 vai 36 mēneši), kura laikā Klientam ir Uztveršanas tiesības. Abonēšanas periods sākas ceturtajā dienā pēc no Klienta puses parakstīta Līguma iesniegšanas Pārdevējam vai Viasat kurjerpastam.
Abonēšanas maksa – Līguma Īpašajos noteikumos noteiktā maksa par Viasat nodrošinātajām tiesībām, izmantojot Karti un Satelīta uztvērēju, uztvert Viasat pārraidīto Paketi;
Īpašie noteikumi – Līguma pirmajā lappusē uzskaitītie noteikumi;
Cenrādis – Viasat Cenrādis, kas ir spēkā noteiktā laika periodā (pieejams http://www.viasat.lv);
Atlaide – Līgumā noteiktā atlaide, ko Klients saņēmis saistībā ar Līguma noslēgšanu uz noteiktu Abonēšanas periodu vai uz kāda cita nosacījuma pamata, tajā skaitā, bet ne tikai: atlaide Abonēšanas maksai, Kartes īres vai citas maksas atlaide, Satelīta uztvērēja vai citu ierīču iegāde par zemāku cenu vai saņemšana bez maksas (t.i., daļu no Satelīta uztvērēja vai citas ierīces maksas vai visu maksu apmaksā Viasat), atlaides Cenrādī norādītajām cenām;
Pievienošanas maksa – maksa par Līguma noslēgšanu un Klienta televīzijas programmu uztveršanas sistēmas ieslēgšanu un izslēgšanu;
Uztveršanas tiesības – televīzijas un radio programmu uztveršanas tiesības, kas piešķirtas Klientam, ar Satelīta uztvērēja starpniecību lejupielādējot attiecīgos failus Klienta Kartē;
Pakete – televīzijas programmu kopums, kuru Klients izvēlējies un kas norādīta Īpašajos noteikumos vai vienošanās pie Līguma;
Papildus paketes abonēšana – otras Viasat Paketes abonēšana, ko var izmantot kopā ar Viasat sākotnējās Paketes abonēšanu, kurai Klients izmanto papildu Karti un aparatūru, kas ļauj tam uztvert Viasat Paketi neatkarīgi no sākotnējās Paketes Klienta dzīvesvietā.
Pārdevējs – persona, kas pārdod Klientam Satelīta uztvērēju un kam ir tiesības slēgt Līgumus ar Klientiem Viasat vārdā;
Puse (Puses) – Klients un/vai Viasat, kopā vai atsevišķi.


2. Pamatnoteikumi

2.1. Pamatojoties uz šo Līgumu Viasat sniedz Klientam Paketes pārraides pakalpojumu, nodrošinot Klientam iespēju izmantojot Karti uztvert savā televizorā Paketē ietilpstošās televīzijas un radio programmas.
2.2. Viasat nodrošina labu (4 balles) Paketes pārraides pakalpojuma attēla minimālo kvalitāti.
2.3. Šos noteikumus piemēro Viasat un Klienta savstarpējās attiecībās, ja vien Viasat un Klients nav vienojušies par citu noteikumu piemērošanu, noslēdzot atbilstošu vienošanos pie Līguma.
2.4. Viasat sūta Klientam nododamo informāciju (tajā skaitā rēķinus, paziņojumus un citu) uz Klienta Īpašajos noteikumos norādīto pasta adresi vai e-pastu. Pieņemams, ka Klients Viasat nosūtīto informāciju ir saņēmis trešajā dienā no tās nosūtīšanas dienas vai nosūtīšanas dienā, ja informācija tiek sūtīta uz e-pastu. Klients apņemas nekavējoties rakstiski informēt Viasat par izmaiņām tā dzīvesvietas vai pakalpojuma saņemšanas vietas adresē, kā arī e-pasta adresē. Ja Klients nav paziņojis Viasat par tā adreses maiņu, uzskatāms, ka Klients tam sūtīto informāciju ir saņēmis. Viasat sūtījumi tiek pāradresēti uz Klienta jauno adresi ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma saņemšanas no Klienta.


3. Līguma noslēgšana un pakalpojuma pieslēgšana

3.1. Par Klientu var kļūt jebkura fiziska persona, kas ir vecāka par 18 gadiem un pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā (vai ārzemnieks ar uzturēšanās atļauju), noslēdzot ar Viasat kartes īres un abonēšanas līgumu. Jauns Līgums netiek slēgts ar personu, ar kuru jau ir noslēgts spēkā esošs līgums.
3.2. Viasat ir tiesības atteikties noslēgt Līgumu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu.
3.3. Pēc Klienta un Viasat pārstāvja parakstīta Līguma eksemplāra saņemšanas Viasat klientu apkalpošanas dienestā, un ja Klients ir veicis visus iepriekš noteiktos priekšapmaksas maksājumus un ir reģistrēts Viasat klientu apkalpošanas dienestā kā Klients atbilstoši Satelīta uztvērēja paketē ietvertajām instrukcijām, Viasat klientu apkalpošanas dienests nodrošina Kartes izsniegšanu Klientam.
3.4. Viasat pieslēdz Klientam pārraides pakalpojumu jeb aktivizē Karti ceturtajā dienā pēc no Klienta puses parakstīta Līguma iesniegšanas Pārdevējam vai Viasat kurjerpastam.
3.5. Viasat novērš sniegtā pārraides pakalpojuma kvalitātes (ja attēla kvalitāte ir zemāka par labu) trūkumus 10 (desmit) dienu laikā no Klienta rakstveida paziņojuma saņemšanas dienas, ja vien Viasat par attiecīgajiem kvalitātes trūkumiem ir vainojams un atbildīgs (skat. 8.sadaļu).
Ja Viasat vainas dēļ netiek nodrošināta Līgumā noteiktā pārraides pakalpojuma kvalitāte, Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt par laiku, kad Viasat sniegtā pakalpojuma kvalitāte neatbilda Līgumā noteiktajai kvalitātei, samazinātu Abonēšanas maksu, kuras apmērs tiek noteikts proporcionāli tam, cik lielā mērā nodrošinātā pakalpojuma kvalitāte nav atbildusi Līgumā noteiktajai.


4. Satelīta uztvērēja pirkums un garantija

4.1. Pārdevējs pārdod, bet Klients pērk Līguma Īpašajos noteikumos norādīto Satelīta uztvērēju. Satelīta uztvērēja pirkuma maksa ir noteikta Īpašajos noteikumos.
4.2. Ja Līguma Īpašajos noteikumos nav noteikts citādāk, Satelīta uztvērēja pirkuma maksu Pārdevējam samaksā Viasat, pamatojoties uz starp Viasat un Pārdevēju noslēgto sadarbības līgumu. Satelīta uztvērējs Klientam tiek piegādāts un izsniegts bez maksas, tādējādi Viasat subsidē Satelīta uztvērēja iegādi.
4.3. Satelīta uztvērējs pāriet Klienta īpašumā ar tā nodošanas Klientam brīdi.
4.4. Pārdevējs apņemas:
4.4.1. nodot Satelīta uztvērēju Klientam un par atsevišķu samaksu pēc Klienta pieprasījuma veikt tā uzstādīšanu;
4.4.2. izskaidrot Klientam Līguma noteikumus un iepazīstināt Klientu ar Satelīta uztvērēja lietošanas kārtību;
4.4.3. nodrošināt Klienta prasījumu, kas iesniegti Pārdevējam saistībā ar Satelīta uztvērēju, izskatīšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajiem garantijas nosacījumiem, un Satelīta uztvērēja garantijas apkalpošanu;
4.4.4. izsniegt Satelīta uztvērēja garantijas talonu.
4.5. Visas pretenzijas saistībā ar Satelīta uztvērēja kvalitāti Klients piesaka Pārdevējam, neiesaistot šo jautājumu risināšanā Viasat.


5. Kartes īpašuma tiesības un lietošana

5.1. Karte ir Viasat īpašums. Klientam ir tiesības izmantot Karti tikai šī Līguma ietvaros noteiktās Paketes uztveršanai Latvijas Republikas teritorijā.
5.2. Lai saņemtu Paketes pārraides pakalpojumu, Klientam ir jāievieto Karte Satelīta uztvērējā un jāaktivizē Karte atbilstoši Kartes instrukcijai. Klients var lūgt palīdzību Kartes uzstādīšanai zvanot uz Viasat klientu apkalpošanas dienestu. Klients ir atbildīgs par pareizu Kartes uzstādīšanu.
5.3. Klients Karti drīkst lietot tikai Viasat apstiprinātos VideoGuard uztvērējos, kas kopā ar Karti veido vienu uztveršanas moduli. Viasat klientu apkalpošanas dienests un Pārdevējs ir attiecīgi informēti un zina, kādu veidu VideoGuard sistēmā darbojošies uztvērēji ir Viasat apstiprināti.
5.4. Viasat ir tiesības pieprasīt Klientam Kartes atdošanu, savlaicīgi brīdinot par to iepriekš, lai nomainītu šo Karti ar citu.
5.5. Klientam ir tiesības izmantot Karti tikai personiskām vajadzībām savā mājsaimniecībā. Kartes izmantošana vairāk nekā vienā mājsaimniecībā, kā arī Kartes un/vai jebkādas tajā ietvertās informācijas atsavināšana vai nodošana trešo personu izmantošanai ir aizliegta.
5.6. Klientam jāglabā Karte kā gādīgam saimniekam un jānodrošina Kartes drošība, pienācīga lietošana un glabāšana. Klientam nekavējoties rakstiski jāinformē Viasat klientu apkalpošanas dienests gadījumā, ja Karte ir nozaudēta, nozagta, salauzta vai sabojāta, un nekavējoties jānogādā salauztā vai nestrādājošā Karte Viasat klientu apkalpošanas dienestam.
5.7. Līguma 5.1. vai 5.5.punktā noteikto Kartes lietošanas noteikumu pārkāpšanas vai Kartes nozaudēšanas gadījumā, izņemot, ja Karte nozagta, Viasat ir tiesības pieprasīt no Klienta līgumsodu LVL 64 apmērā un / vai vienpusēji izbeigt Līgumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Viasat Klienta vainas dēļ nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
5.8. Klientam ir tiesības pieprasīt sabojātās vai nozagtās Kartes nomaiņu. Viasat piegādā salabotu Karti vai nomaina Karti 5 darba dienu laikā pēc Klienta paziņojuma par Kartes bojājumu vai zādzību saņemšanas vai bojātās Kartes saņemšanas no Klienta.
5.9. Nomainot Karti, Viasat ir tiesības pieprasīt Cenrādī noteikto maksu par kartes nomaiņu, izņemot gadījumus, kad Karte tiek mainīta tās ražošanas defekta dēļ. Ja Karte tiek mainīta ražošanas defekta dēļ, tad ar brīdi, kad Klients ir pieprasījis Kartes nomaiņu uz laiku līdz jaunas Kartes izsniegšanai, Klients ir atbrīvots no Kartes īres un Abonēšanas maksas samaksas, kā arī Abonēšanas perioda termiņš tiek atbilstoši pagarināts. Citos gadījumos Kartes nomaiņa neatbrīvo Klientu no Kartes īres un Abonēšanas maksas un nepagarina Abonēšanas perioda termiņu. Nomainītā Karte tiek uzskatīta par to pašu īres objektu.


6. Paketes

6.1. Viasat nodrošina Klientam Līguma Īpašajos noteikumos noteiktās Paketes Uztveršanas tiesības. Viasat ir tiesības veidot Paketi un izplatīt Uztveršanas tiesības pēc saviem ieskatiem.
6.2. Viasat ir tiesības veikt vienpusējus grozījumus Paketes saturā (televīzijas programmu sastāvā). Pēc Klienta vēlēšanās, atverot televīzijas un/vai radio programmu un/vai Paketi, Klients maksā saskaņā ar Cenrādī noteiktajām maksām.
6.3. Gadījumā, ja, veicot izmaiņas kanālu piedāvājumā, no Paketes izņemti vairāk nekā 15 % Klienta izvēlēto kanālu, nenomainot tos ar līdzīgām programmām, Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Viasat līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai.


7.Maksājumi un norēķinu kārtība

7.1. Kartes īres un Abonēšanas maksas apmērs tiek noteikts Īpašajos noteikumos vai ar vienošanos pie šī Līguma. Citus maksājumus Viasat, kuru apmērs nav tieši noteikts Līgumā vai tā pielikumos, Klients maksā saskaņā ar attiecīgā maksājuma izdarīšanas dienā spēkā esošo Viasat Cenrādi.
7.2. Kartes īres un Abonēšanas maksas maksājumus Klients veic priekšapmaksas veidā saskaņā ar (i) Viasat iesniegto rēķinu un atbilstoši tā noteikumiem vai (ii) saskaņā ar tiešā debeta līgumu ar kredītiestādi. Maksājumu periods noteikts Līgumā. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad maksājuma summa saņemta rēķinā norādītajā Viasat bankas kontā. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Klientu no pienākuma laikā veikt maksājumu. Klients var saņemt informāciju par rēķina summu pa tālruni +371 67 06 05 04 Viasat klientu apkalpošanas dienestā.
7.3. Klientam ir jāmaksā Abonēšanas maksa un Kartes īres maksa Viasat par tiesībām uztvert Paketi, neatkarīgi no tā vai Klients ir izmantojis savas Uztveršanas tiesības vai nē, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos.
7.4. Ja Klients vēlas veikt visus Līgumā noteiktos maksājumus tiešā debeta ceļā, Klients kopīgi ar kredītiestādi sagatavo visus nepieciešamos dokumentus un nodrošina, lai maksājuma laikā bankas kontā būtu nepieciešamā naudas summa.
7.5. Klients piekrīt, ka Viasat rēķinus sagatavo un parakstu autorizē elektroniski. Autorizācijas apstiprināšanai rēķinos tiek norādīts vienreizējs ciparu kods – references numurs.
7.6. Klientam ir tiesības iesniegt pretenzijas par Viasat izrakstīto rēķinu 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas. Ja Klients šajā termiņā pretenziju nav iesniedzis, pieņemams, ka Klients ir apstiprinājis rēķina pareizību.
7.7. Viasat izsniegto rēķinu nesamaksāšanas līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam gadījumā, pakalpojuma sniegšana Klientam, brīdinot Klientu rakstveidā 10 dienas iepriekš, tiek pārtraukta un atjaunota tikai pēc pilnīgas rēķina apmaksas. Ja Viasat ir bijis spiests pārtraukt pakalpojuma sniegšanu nesavlaicīgas rēķina apmaksas dēļ, Klientam par pakalpojuma sniegšanas pārtraukuma laiku ir jāmaksā Viasat Abonēšanas maksa pilnā apmērā kā par sniegtu pakalpojumu.
7.8. Maksājumu nokavējuma gadījumā Viasat ir tiesīgs aprēķināt un pieprasīt Klientam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu vai fiksētu līgumsodu LVL 35,- apmērā, nokavējumam, kas sasniedzis 60 dienas, un līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavējuma dienu nokavējumam virs 60 dienām.
7.9. Maksājumu nokavējuma gadījumā, papildus Līgumā noteiktajam līgumsodam, Klientam ir jākompensē Viasat izdevumi par atgādinājuma parāda samaksai nosūtīšanu LVL 3,- apmērā par katru reizi.
7.10. Klienta maksājumus Viasat ir tiesīgs vispirms ieskaitīt līgumsoda dzēšanai, bet atlikumu kārtējā rēķina apmaksai.
7.11. Ja Klients atsakās no Paketes pārraides pakalpojuma pēc Līguma parakstīšanas, bet pirms šī pakalpojuma saņemšanas, Viasat ir tiesības aprēķināt maksu, kas sedz izmaksas, kas radušās, sākot izpildīt Klienta pieteikumu. Dotais punkts neattiecas uz gadījumu, kad Klients izmanto atteikuma tiesības, noslēdzot Līgumu no attāluma (distances līgums).
7.12. Maksājumu kavējuma gadījumā Viasat ir tiesības uzdot Klienta parāda piedziņu “Creditreform Latvija” SIA, nododot tai visus parāda piedziņai nepieciešamos Klienta datus, kā arī iesniegt informāciju par Klienta parādu Maksājumu kavējumu reģistram un/vai jebkādu citu maksājumu kavētāju datu bāžu veidotājiem. Visas ar Klienta parāda piedziņu saistītās Viasat izmaksas apņemas segt Klients.


8. Atbildības ierobežojumi

8.1. Viasat nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi un nekompensē Klientam zaudējumus, ko izraisījuši tādi nepārvaramas varas apstākļi kā streiks, ugunsgrēks, sabiedriskās kārtības traucējumi, laika apstākļi, televīzijas programmu veidotāju vai raidītāju darbība vai bezdarbība, vai citi no Viasat neatkarīgi un Līguma noslēgšanas laikā nezināmi apstākļi.
8.2. Viasat nepārdod Satelīta uztvērējus un neuzņemas Satelīta uztvērēja ražotāja un pārdevēja atbildību, kā arī garantijas saistības.
8.3. Viasat neuzņemas atbildību par sniegtā Paketes pārraides pakalpojuma kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Klientam, ja Klients lieto bojātas galiekārtas un iekārtas, kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība noteiktām prasībām, kā arī gadījumos, ja Klienta telpās iekārtas Paketes pārraides pakalpojuma nodrošināšanai nedarbojas elektroenerģijas piegādes traucējumu vai pārtraukuma dēļ.
8.4. Viasat ir atbildīgs un atlīdzina Klientam tikai pierādītus tiešos materiālos zaudējumus, kas nodarīti Klientam ar Līgumu uzņemto saistību neizpildi no Viasat puses rezultātā.


9. Līguma darbība, apturēšana un izbeigšana

9.1. Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža un darbojas līdz Īpašajos noteikumos noteiktā Abonēšanas perioda beigām. Pēc šī perioda izbeigšanās Līgums tiek automātiski pagarināts uz nenoteiktu laiku, ja neviena no Pusēm nav paziņojusi par savu nodomu izbeigt Līgumu vismaz 30 dienas pirms Līguma termiņa izbeigšanās. Klients, kas vēlas izbeigt Līguma darbību, norādītajā termiņā paziņo par to Viasat telefoniski, zvanot pa tālruni +371 67 06 05 04. Klienta paziņojums tiek ierakstīts. Viasat nosūta Klientam rakstveida apstiprinājumu paziņojuma saņemšanai par Līguma darbības izbeigšanu 3 darba dienu laikā.
9.2. Klientam vienu reizi gadā ir tiesības pārtraukt Abonēšanas periodu uz laiku līdz 90 dienām, rakstveidā par to paziņojot Viasat vismaz 15 dienas iepriekš. Abonēšanas perioda pārtraukums Abonēšanas periodā nav iekļauts un tas tiek attiecīgi pagarināts.
9.3. Viasat ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu bez Klienta piekrišanas uz laiku, kas nepieciešams elektronisko sakaru sistēmas, ar kuru tiek nodrošināts pakalpojums, remonta vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienas, izņemot gadījumus, kad pārtraukums ir saistīts ar avārijas seku novēršanu.
9.4. Ja Līgums tiek noslēgts no attāluma (distances līgums), Klientam ir tiesības atteikties no Līgumā noteiktajiem Viasat pakalpojumiem un vienpusēji atkāpties no Līguma nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, nosūtot Viasat Klienta pakalpošanas dienestam aizpildītu atteikuma veidlapu, kas pievienota šim Līgumam un ir izsniegta Klientam vienlaicīgi ar šo Līgumu. Atsakoties no Viasat pakalpojumiem, Klientam ir jāiesniedz Viasat tam izsniegtais Satelīta uztvērējs. Klients ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības tikai tādā gadījumā, ja Satelīta uztvērējam nav lietošanas pazīmju un tas tiek iesniegts Viasat nesabojātā oriģinālajā iepakojumā. Klienta par nesaņemtajiem Viasat pakalpojumiem samaksātās naudas summas līdz Līguma izbeigšanai, tiks atmaksātas 7 (septiņu) dienu laikā no pienācīgi aizpildītas atteikuma veidlapas saņemšanas.
9.5. Klientam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šī Līguma darbību, paziņojot par to Viasat 30 dienas iepriekš. Klients, kas vēlas izbeigt Līguma darbību, norādītajā termiņā paziņo par to Viasat telefoniski, zvanot pa tālruni +371 67 06 05 04. Klienta paziņojums tiek ierakstīts. Viasat nosūta Klientam rakstveida apstiprinājumu paziņojuma saņemšanai par Līguma darbības izbeigšanu 3 darba dienu laikā. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Viasat ir tiesīgs aprēķināt Klientam līgumsodu Līgumā noteiktajos apmēros, izņemot Līgumā tieši noteiktajos gadījumus.
9.6. Viasat ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš brīdinot Klientu un pārtraukt pakalpojuma sniegšanu Klientam, ja Klients, noslēdzot Līgumu, sniedzis nederīgus vai nepatiesus datus; ja Klients nokavējis Līgumā noteiktos maksājumus vairāk kā 30 dienas vai pārkāpis kādu Līguma 5.1., 5.5. vai 11.1.punta noteikumus; sūtījumi Klientam tiek atsūtīti atpakaļ Viasat ar paziņojumu, ka Klients šajā adresē nav atrodams, ir pārcēlies, nevēlas saņemt pasta sūtījumus u.c., kā arī gadījumā, ja Viasat ir pamatotas šaubas par Klienta maksātspēju (piemēram, ja pret Klientu uzsākts maksātnespējas process, Klients ir iekļauts parādnieku sarakstā).
9.7. Ja, slēdzot Līgumu vai pagarinot tā darbību, kādam no Viasat pakalpojumiem Klientam ir piešķirta atlaide vai subsidēta iekārtas iegāde, un Līguma darbība tiek izbeigta pēc Klienta iniciatīvas vai pēc Viasat iniciatīvas 9.6.punktā noteiktajos gadījumos pirms Līguma darbības termiņa beigām, Klientam ir jāsamaksā Viasat līgumsods 65% apmērā no visa atlikušā abonēšanas perioda (atlikušais Līgumā vai ar vienošanos noteiktais Līguma darbības termiņš) kopējās Abonēšanas maksas, un jāatlīdzina Viasat pirkuma maksa par Klientam piegādāto Satelīta uztvērēju piešķirtās atlaides (Viasat subsidētā summa) pilnā apmērā, ja Līgums tiek izbeigts pirmajos 6 tā darbības mēnešos, ¾ apmērā – ja otrajā Līguma darbības pusgadā, ½ apmērā – ja trešajā Līguma darbības pusgadā un ¼ - ja ceturtajā Līguma darbības pusgadā.
9.8. Ja pirms Līguma darbības termiņa beigām tiek izbeigta tāda Līguma darbība, kuru noslēdzot vai pagarinot tā darbības termiņu, Klientam sniedzamajiem pakalpojumiem nav noteiktas atlaides vai iekārtas subsidēšana, tad Klientam ir jāmaksā Viasat līgumsods divu mēnešu Abonēšanas maksas apmērā.
9.9. Līguma 9.7. un 9.8.punktā noteiktais līgumsods (Viasat subsidētā summa Satelīta uztvērēja iegādei ir jāatmaksā) netiek piemērots gadījumos, kad Klients Līgumu izbeidz: (i) sakarā ar Klientam nelabvēlīgiem Līguma noteikuma grozījumiem vai papildinājumiem, ja Līguma noteikumu (t.sk. maksājuma apmēra) izmaiņas nav noteikuši jaunas vai grozītas Latvijas Republikas tiesību normas un paziņojums par Līguma izbeigšanu ir iesniegts rakstveidā Viasat līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanas dienai; (ii) sakarā ar bojātas (ražotāja defekts) Kartes izsniegšanu Klientam, ja Viasat pēc Klienta pieprasījuma nav izsniegusi 5 darba dienu termiņā jaunu Karti; (iii) sakarā ar Līgumam neatbilstošas kvalitātes pakalpojuma saņemšanu vai pakalpojuma nesaņemšanu vispār, ja pie tā ir vainojams Viasat un Viasat nav novērsis pakalpojuma kvalitātes trūkumu pēc Klienta rakstveida iesnieguma saņemšanas.
9.10. Līguma izbeigšanas gadījumā (neatkarīgi no iemesla), Klientam ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas ir jāatdod Viasat Karte darba kārtībā. Karte tiek atdota Viasat noteiktā kārtībā. Ja Kartes atdošana ir nokavēta, Viasat ir tiesības pieprasīt no Klienta Īres maksu par Karti par visām nokavētajām dienām un līgumsodu LVL 5 apmērā.
9.11. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma norēķināties ar Viasat par jau saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī par Līguma darbības laikā pieļautajiem noteikumu pārkāpumiem (līgumsodi, zaudējumi).
9.12. Viasat ir tiesības pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un izbeigt Līgumu, ja Viasat pārtrauc šī pakalpojuma sniegšanu Latvijas teritorijā vispār.


10. Līguma noteikumu grozīšana

10.1. Viasat ir tiesības vienpusējā kārtībā grozīt un papildināt Līguma noteikumus, tajā skaitā Viasat pakalpojumu maksas, bet Klientam šādā gadījumā ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Klients nepiekrīt Viasat izdarītajiem Klientam nelabvēlīgiem Līguma grozījumiem, rakstveidā paziņojot par Līguma izbeigšanu Viasat līdz Līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai.
10.2. Paziņojumu par Līguma noteikumu grozījumiem Viasat iesniedz Klientam rakstveidā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanas dienai, iekļaujot visu informāciju Klienta ikmēneša rēķinā vai nosūtot atsevišķu paziņojumu uz Klienta Līgumā norādīto pasta adresi. Informācija par izmaiņām un papildinājumiem pieejama arī Viasat interneta mājas lapā http://www.viasat.lv, Viasat klientu apkalpošanas dienestā pa tālruni (67060504) un pie Pārdevēja.
10.3. Viasat ir tiesības mainīt Satelīta uztvērēja programmatūru un/vai kodēšanas sistēmu ar satelīta starpniecību, iepriekš par to paziņojot Klientam 10.2. punktā noteiktajā kārtībā.
10.4. Ja Līguma noteikumu grozījumu gadījumā Klients neizbeidz Līgumu 10.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pieņemams, ka Klients attiecīgos Līguma grozījumus ir pieņēmis un tie stājas spēkā pēc 30 dienām no dienas, kad Klients tos ir saņēmis.


11.Vispārējie noteikumi

11.1. Klients ir atbildīgs par to, ka ne viņš, ne kāda trešā persona neizmantos Klientam lietošanā nodoto Karti un/vai jebkādu informāciju, ko tā satur, un/vai Satelīta uztvērēju, pārkāpjot īpašumtiesības un jebkādus citus tiesiskus aktus, kas regulē intelektuālo īpašumu; Klients ir arī atbildīgs par tādu darbību neveikšanu un nepieļaušanu, kas veicina satelīta pārraidīto televīzijas programmu signālu nelikumīgu izmantošanu.
11.2. Visas domstarpības saistībā ar šo Līgumu, Puses cenšas risināt sarunu kārtībā. Ja puses nevar panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesā. Šim Līgumam tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
11.3. Parakstot Līgumu, Klients dod atļauju Viasat un tā sadarbības partneriem izmantot Klienta personas datus tādā apjomā, kas nepieciešams veiksmīgai šī Līguma noteikumu izpildei, tai skaitā sūtīt ar Līgumu vai Paketēm saistīto informāciju uz Klienta adresi.
11.4. Klients piekrīt, ka ar mērķi nodrošināt efektīgus strīdus situāciju risinājumus un uzlabot Viasat sniegto pakalpojumu kvalitāti, Klienta sarunas ar Viasat klientu apkalpošanas dienestu tiek ierakstītas un uzglabātas. Šie ieraksti ir konfidenciāli.
11.5. Viasat ir tiesības nodot šajā Klienta līgumā noteikto tiesību un pienākumu izpildi trešajai personai bez Klienta atļaujas. Klientam nav tiesību nodot šajā Klienta līgumā noteikto tiesību un pienākumu izpildi trešajai personai.
11.6. Klients, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņš ir novērtējis Viasat sniegtā pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un Klientam ir pieejama visa informācija par pakalpojuma saturu, kvalitāti un norēķinu kārtību, Līguma izpildi un atbildību.
11.7. Parakstot šo Līgumu Klients apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, apspriedis tos ar Viasat un pilnībā tos izprot, tie atbilst Klienta interesēm un viņš apņemas tos ievērot.